Giuseppe Impastato

Cinisi, 5 gennaio 1948 – 9 maggio 1978

Written by sally

Rispondi